Clinic Athens
Irodotou 4 - Athens 10675

Thessaloniki Clinic
Tsimiski 78 - 54622

Pylea Clinic, Thessaloniki
VEPE TECHNOPOLIS